ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสิชล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลสิชลเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการต่าง ๆ แก่ประชาชน ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลสิชล สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ของทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการต่าง ๆ ของเทศบาล ได้ ยกเว้น 1. เรื่องราวต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังคงชั้นความลับ 2. เรื่องทั่วไปที่เป็นมติคณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 3. รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นการประชุมลับ 4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิชล 5. ประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสิชล 6. ประวัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิชล 7. เอกสารงานทะเบียนราษฎร 8. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสิชล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 506 คน