กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ก.ค. 2562
2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 มิ.ย. 2562
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 มิ.ย. 2562
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 มิ.ย. 2562
5 พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 มิ.ย. 2562
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
28 มิ.ย. 2562
7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
28 มิ.ย. 2562
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
28 มิ.ย. 2562
9 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 มิ.ย. 2562
10 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4