สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตำบลทุ่งใส ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานวางท่อสายซอยนาบ้านเก่า (นศ.ถ.108-60) หมู่ที่ 5,7 เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [21 เม.ย. 2563]
**