สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
จ้างป้ายไวนิลสำหรับการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส ขนาด ๑.๒๐ X ๔.๐๐ เมตร พับขอบ ตอกตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [11 มี.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**