ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ต.ค. 2563
12 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ต.ค. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ต.ค. 2563
14 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ต.ค. 2563
15 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชับญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ก.ย. 2563
16 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ก.ย. 2563
17 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.ย. 2563
18 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ก.ย. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.ย. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32