ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
489
24 ส.ค. 2558
182 ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 ก.ค. 2558
183 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 มิ.ย. 2558
184 ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
07 พ.ค. 2558
185 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
07 เม.ย. 2558
186 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 เม.ย. 2558
187 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
544
20 มี.ค. 2558
188 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
23 ก.พ. 2558
189 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
444
12 ก.พ. 2558
190 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
226
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34