ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ม.ค. 2563
52 ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ธ.ค. 2562
53 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ธ.ค. 2562
54 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทุ่งใส พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ธ.ค. 2562
55 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ธ.ค. 2562
56 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 พ.ย. 2562
57 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น เป็น ผู้ดูแลเด็ก โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 พ.ย. 2562
58 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 พ.ย. 2562
59 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 พ.ย. 2562
60 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น เป็น คนงานทั่วไป โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34