ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 พ.ย. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 พ.ย. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
113
16 พ.ย. 2563
24 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 พ.ย. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 พ.ย. 2563
26 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ต.ค. 2563
27 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ต.ค. 2563
28 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ต.ค. 2563
29 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ต.ค. 2563
30 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชับญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34